Galerie zdjęć:

Przyroda, zwierzęta

zobacz wszystkie
Gospodarka niskoemisyjna

Środa, 09 Września, 2015

Gorlice mają Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gorlice mają Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

We wrześniu br. Miasto Gorlice kończy realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Umowa dofinansowania  nr POIS.09.03.00-00-135/13-00 podpisana w dniu 31 października 2014 roku dotyczyła projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” realizowanego w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość projektu to 49.200,00 PLN, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 41.820,00 PLN, tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Podpisanie umowy dofinansowania poprzedziło podjęcie przez Radę Miasta Gorlice Uchwały Nr 450/XXXVII/2013 z dnia 16 października 2013 r. o przystąpieniu do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice,

Celem projektu było wypracowanie przez Miasto Gorlice narzędzia efektywnego zarządzania energią, zebranie danych dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych w mieście, dokonanie oceny gospodarki energią na terenie Gorlic oraz wskazanie przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Co ważne, tylko gminy posiadające Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Unii Europejskiej ubiegać się o środki finansowe np. na działania termomodernizacyjne, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej, tak w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych jak i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Potrzeba sporządzenia Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Plan ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:  redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oraz redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Dokument ten pomoże również w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). 

W ramach projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” zrealizowane zostały następujące działania:
1. Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice” zgodnego z zapisami Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz szczegółowymi wytycznymi narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Stworzenie bazy danych pozwalającej na dokonanie oceny gospodarki energią na terenie miasta, w jego sektorach i obiektach tj. budynki komunalne mieszkalne i użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła, transport oraz inwentaryzację źródeł niskiej emisji.
3. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych (łącznie trzy dni szkoleniowe) na temat problematyki związanej z planami gospodarki niskoemisyjnej (w tym zasady prowadzenia monitoringu oraz ochrony klimatu).
4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej. Projekt dokumentu PGN poddano procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).
W ramach powyższej oceny:
- sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko,
- uzyskano stosowne uzgodnienia i opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,
- zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko co jest wymagane zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W oparciu o art. 39 powyższej ustawy podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości składania uwag i wniosków; sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania (od 18 maja 2015 r. do 8 czerwca 2015 r.); organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące wyłożonego do wglądu projektu Planu.
5. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planu (działania zgodne z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007 – 2013).

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorlice zlecone zostało firmie Energoekspert Energia i Ekologia Sp. z o.o. z Katowic - wybranej w drodze wyboru propozycji cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 euro.

Na Sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Miasta Gorlice podjęła Uchwałę Nr 108/XII/2015 o przyjęciu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice. Zadania ujęte w PGN, których realizacja spoczywa na Mieście Gorlice został wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr 106/XII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Pełny dokument „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice” znajduje się TUTAJ


W tabeli poniżej w syntetyczny sposób zaprezentowane zostały efekty ekologiczne wynikające z realizacji poszczególnych projektów (projekty te dotyczą zadań realizowanych przez różne podmioty z terenu miasta – interesariuszy PGN).
 

 

Broszura do pobrania:

Część pierwsza

Część druga

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.