Galerie zdjęć:

Nowe place zabaw - grudzień 2011

zobacz wszystkie
Rewitalizacja Starówki


Projekt pn. „Rewitalizacja Starówki/Przebudowa ulic i placów w obrębie Starówki Gorlic” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1. Schemat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gorlicka Starówka jako tzw. „salon miasta” skupia dużą liczbę obiektów użyteczności publicznej i instytucji kultury. Na jej obszarze usytuowana jest część szkół miasta, urzędy administracji publicznej i odgrywające istotną rolę w życiu kulturalnym miasta Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” i Dom Polsko-Słowacki. W jej obrębie ma miejsce największa  w mieście koncentracja zabytków (znajduje się tu 37,5% obiektów wpisanych do rejestru zabytków i 39% obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków), a na jej rynku organizowane są główne uroczystości. Jest ona centralną przestrzenią publiczną wokół której koncentruje się publiczne i kulturalne życia miasta. Zły stan infrastruktury ograniczał dostępność do usług i atrakcji oferowanych w obrębie Starówki i negatywnie wpływał na bezpieczeństwo jej użytkowników. Dotyczyło to m.in. stanu nawierzchni dróg i placów.                
O złym stanie technicznym można było mówić w stosunku do istniejących na Starówce schodów, balustrad i charakterystycznych dla Rynku murów oporowych. Brak dostępności centralnej przestrzeni miejskiej dotyczyło zwłaszcza osób niepełnosprawnych, dla których barierą są zbyt wąskie chodniki, za wysokie krawężniki, niedostosowane były przejścia dla pieszych, nieodpowiednie parametry kładki nad ul. Mickiewicza. Poprawa stanu dróg i placów nie była możliwa bez wymiany sieci wodociągowej oraz rozdziału ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej. Zdewastowane kratki odwadniające, niewystarczające odwodnienia dróg, pęknięcia rur wodociągowych, rozszczelnienia na złączach powodowały zapadnięcia ulic/chodników i stwarzały niebezpieczeństwo dla użytkowników. Problemem było brak odrębnej kanalizacji sanitarnej, co powodowało zagrożenie miasta ściekami bytowymi i wodami opadowymi z terenów niebezpiecznych (Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorlickiego). Miastu brakowało również dobrze wyposażonego obiektu wielofunkcyjnego, oferującego różnorodne usługi społeczne i wpływającego na kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców. Problemem była zatarta czytelność i logika rozwiązań konstrukcyjnych. Potrzebne były działania, które pozwolą wyeksponować najważniejsze elementy tej przestrzeni– uregulowanie zieleni rozdzielającej Rynek, ujednolicenie poziomów nawierzchni Rynku, podniesienie standardu obiektów małej architektury, w dużym stopniu nieestetycznych i nie wkomponowujących się w całość obszaru.

By podnieść atrakcyjność miasta, potrzebne były działania ukierunkowane na lepsze wyeksponowanie jego walorów historyczno-kulturowych i stworzenie czytelnych powiązań historycznych pomiędzy poszczególnymi częściami Rynku. Nieodpowiedni stan infrastruktury oraz niewystarczające eksponowanie walorów miasta sprawiały, że jest ono traktowane jedynie jako baza wypadowa dla odwiedzających pobliskie atrakcyjne krajobrazowo tereny. Projekt jest zgodny z: 1. Celem Działania 6.1 MRPO (poprawiając stan miejskiej infrastruktury przyczynia się do podnoszenia jakości życia jej użytkowników oraz kształtowania Gorlic jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, pracy i podejmowania działalności gosp.); 2. Strategią Rozwoju Społ-Gosp. Miasta Gorlice (cel strategiczny Stworzenie z Gorlic „dobrego miejsca do mieszkania” i cel operacyjny. Poprawa estetyki miasta); 3. Zintegrowaną Strategią Rozwoju Powiatu Gorlickiego na l. 2008-2015 (priorytet strategiczny 1: Podnoszenie jakości życia mieszkańców); 4. Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (cel strategiczny nr 2 Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego oraz wysokiej jakości życia). Przedmiotowa koncepcja została wybrana ze względu na jej funkcjonalność, atrakcyjność rozwiązań architektonicznych oraz zakres korzyści, jakie uzyskają jej odbiorcy.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic i placów w obrębie Starówki Gorlic. Przedsięwzięcie obejmuje obszar Rynku i Placu Dworzysko, ulicę Mickiewicza, Stróżowską, Piekarską, Cichą, Wąską, Krętą, Krzywą, Krótką, Strażacką, Wróblewskiego, Piłsudskiego, Mikołaja, Karwacjanów, Stromą oraz teren przyległy do Placu Dworzysko.
Rynek - wprowadzenie nawierzchni na 1 poziomie i jej wymiana na kamień naturalny; wycinka, uregulowanie bądź uzupełnienie istniejącej zieleni, wbudowanie w skarpę po pn. stronie Rynku Pawilonu Historii Miasta-Tygla Kulturowego, przeniesienie rzeźby „Kobiety z wiadrem" na Plac Dworzysko; umieszczenie kamiennej rzeźby - sadzawki przy wejściu na Rynek od ulicy Piekarskiej; budowa fontann wytryskujących z tafli Rynku; wymiana elementów małej architektury; przebudowa kładki nad ulicą Mickiewicza tak, by jej parametry dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do Pawilonu Historii Miasta-Tygla Kulturowego zostanie wykonane przyłącze c.o., wbudowana instalacja c.o., cwu, wod-kan, elektryczna. W związku z projektowanym Pawilonem będzie istniała konieczność wykonania przekładki fragmentu sieci c.o. i gazowej w miejscu jego lokalizacji.
Plac Dworzysko - wymiana nawierzchni, podniesienie pn. części poprzez wprowadzenie tarasu, wprowadzenie zadrzewienia i ażurowych straganów w zach. części, zaakcentowanie trójkątnego placu na przedpolu dawnej synagogi, umieszczenie rzeźby „Kobiety z wiadrem”, uporządkowanie zieleni, wprowadzenie/wymiana elementów małej architektury. Utworzenie traktu pieszego (ul. 3-Maja i Piekarska wraz z Rynkiem i Placem Dworzysko) poprzez zastosowanie odpowiednich nawierzchni, likwidację ruchu kołowego wzdłuż ul. Piekarskiej, jego ograniczenie na przedłużeniu ulicy Piekarskiej do Rynku. Utworzenie trasy spacerowej (od pd skarpy Rynku poprzez ulicę Krętą, do schodów wprowadzających na Plac Dworzysko) poprzez remont ciągu komunikacyjnego, w tym schodów, utworzenie 2 tarasów widokowych i jej wyposażenie w infomat. Wymiana i przebudowa nawierzchni wszystkich w/w ulic (rodzaj nawierzchni został dostosowany do specyfiki ulic i stosownych
przepisów) i w zależności od stanu każdej z nich wymiana/przebudowa krawężników, dostosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych, regulacja szerokości ciągów pieszych itp. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Rozdział ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej na sanitarną i opadową, w taki sposób, że istniejąca siec ogólnospławna będzie wykorzystywana jako sieć opadowa (z wyjątkiem nowoprojektowanych odcinków wprowadzonych z uwagi na zły stan istniejącej kanalizacji), natomiast sieć sanitarna wraz z przykanalikami zostanie wybudowana. W/w elementy są niezbędne do poprawy jakości centralnej przestrzeni publicznej – wymiana nawierzchni i przebudowa ulic to jedyny sposób na poprawę ich stanu technicznego, pozostałe rozwiązania architektoniczne (sposób przebudowy Placu Dworzysko i płyty Rynku) zostały wybrane ze względu na ich funkcjonalność i zgodność z kierunkami rozwoju i uwarunkowaniami kulturowo historycznymi  miasta. Produktami będą: zmodernizowanie 1,47 km infrastruktury drogowej, 4,60 km infrastruktury komunalnej, wybudowanie 1 obiektu wielofunkcyjnego, zrewitalizowanie 2,5 ha powierzchni terenów miejskich. Poprzez poprawę stanu ulic, jakości obiektów małej architektury, odpowiednią kompozycję przestrzeni (wprowadzenie nowych elementów małej architektury, nowe usytuowanie dotychczasowych elementów, nowe rozwiązania kompozycyjne) projekt przyczyni się do poprawy jakości i estetyki przestrzeni w obrębie Rynku. Przebudowa ulic, wymiana sieci wod.-kan. wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników tej części miasta i zwiększy dostępność oferowanych tam usług/atrakcji. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych. Budowa Pawilonu Historii Miasta-Tygla Kulturowego wzmocni funkcję kulturowe Starówki przyczyniając się do utrwalania tradycji i tożsamości kulturowo - historycznych miasta.

Cele bezpośrednie projektu:
Celem bezpośrednim jest poprawa jakości przestrzeni publicznej tworzonej w obrębie Gorlickiej Starówki oraz poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników. Celem bezpośrednim jest także zwiększenie dostępności znajdujących się tam obiektów użyteczności publicznej, instytucji kultury itp. oraz wyeksponowanie walorów historycznych miasta. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 6.1 MRPO –poprawiając jakość centralnej przestrzeni publicznej w mieście, bezpieczeństwo jej użytkowników, a także zwiększając dostępność obiektów i usług się tam znajdujących oraz eksponując walory historyczne miasta wpłynie on na poprawę warunków i jakości życia jego mieszkańców, a tym samym przyczyni się do kształtowania Gorlic jako bieguna wzrostu – miasta atrakcyjnego do zamieszkania, pracy i podejmowania działalności gospodarczej.

Rezultaty projektu:
• Bezpośredni wzrost zatrudnienia - zrealizowanie przedsięwzięcia będzie niosło konieczność zatrudnienia w strukturach UM w Gorlicach 2 osób na stanowiskach ds. obsługi i informacji w obiekcie wielofunkcyjnym oraz 1osoby odpowiadającej za gospodarczy nadzór nad zrewitalizowanymi powierzchniami.
• Wzrost liczby użytkowników zrewitalizowanych terenów miejskich - projekt, którego jednym z celów jest wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta i tym samym podniesienie jego atrakcyjności w oczach gości z zewnątrz przyczyni się do zwiększenia liczby turystów, potencjalnych inwestorów, podmiotów zainteresowanych wynajmowaniem na cele mieszkaniowe/gospodarcze kamienic w Starówce, a tym samym doprowadzi do zwiększenia liczby użytkowników centralnej przestrzeni publicznej. Wzrost liczby użytkowników nastąpi także w wyniku zwiększenia dostępności, bezpieczeństwa i jakości przestrzeni wokół Rynku dla mieszkańców miasta.
• Systematyczny wzrost liczby mieszkańców i turystów korzystających z usług oferowanych w Pawilonie Historii Miasta-Tyglu Kulturowym.
• Poprawa stanu infrastruktury w obrębie Starówki Gorlic i tym samym wzrost dostępności usług i obiektów tam usytuowanych oraz poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników.
• Zwiększenie dostępności centralnej przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych i tym samym stworzenie warunków do ich udziału w życiu miasta.
• Poprawa jakości centralnej przestrzeni publicznej wyznaczanej przez stan i dostępność jej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników.
• Wyeksponowanie wymiaru kulturowo-historycznego w rozwoju miasta oraz uporządkowanie całej przestrzeni publicznej w tym zakresie.
• Zwiększenie tożsamości kulturowej i więzi między mieszkańcami miasta poprzez budowę i rozwój wielofunkcyjnego Pawilonu Historii Miasta.
• Polepszenie stanu technicznego uzbrojenia terenu, w tym wyeliminowanie negatywnego wpływu ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej na stan środowiska naturalnego (rozdział sieci ogólnospławnej na sanitarną i opadową pozwoli wyeliminować przelewy burzowe, w tym wód opadowych z terenów szczególnie niebezpiecznych), polepszenie klimatu akustycznego miasta dzięki usprawnieniom ruchu samochodowego uzyskany m.in. poprzez odpowiedni układ ruchu oraz poprawę stanu samych dróg).
Przedsięwzięcie, którego jednym z głównych rezultatów będzie poprawa jakości przestrzeni miejskiej, a w dalszej kolejności wzrost atrakcyjności całego miasta w dłuższej perspektywie będzie oddziaływało na sytuację gospodarczą miasta – większa atrakcyjność ośrodka miejskiego przyczyni się do wzrostu liczby tworzonych podmiotów gospodarczych, zdynamizowania lokalnego rynku pracy oraz związanego z tym generowania nowych miejsc pracy. Pozwoli ona oprzeć rozwój miasta także na drugiej gałęzi –jego walorach historycznych, kulturowych i turystycznych.

Dane o projekcie:
Numer projektu:MRPO.06.01.01-12-152/09,
Data rozpoczęcia inwestycji: 25.06.2010 r.
Data zakończenia robót budowlanych: 28.01.2013 r.
Wartość projektu: 17 134 790,19 zł,
Koszty kwalifikowane: 15 907 492,96 zł,
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 11 135 245,07 zł,
Środki własne Beneficjenta: 5 999 545,12 zł,
Beneficjent: Gmina Miejska Gorlice

Czwartek, 15 Września, 2011

Nowe wizualizacje Rynku

Nowe wizualizacje Rynku

eM4 Pracownia Architektury Brataniec - projektant rewitalizacji gorlickiej starówki przygotował nowe wizualizacje. Za kilka miesięcy gorlicki rynek będzie wyglądał mniej więcej tak jak na zdjęciach poniżej.

Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, 6.1, rozwój miast 

 

 

 

Pewne elementy wizualizacji, co naturalne, nie oddają przyszłego wizerunku gorlickiego rynku. Różnice dotyczą np. zieleni – wzdłuż ulicy Mickiewicza pozostanie wiecej drzew niż na załączonych zdjęciach. Na dolnej części rynku pojawi się również ogródek gastronomiczny.

 

Przypomnijmy, że zakończenia prac przy rewitalizacji gorlickiej starówki można się spodziewać na przełomie I i II kwartału 2012 roku.

 

 

Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
 

Autor: UM Gorlice
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.