Galerie zdjęć:

Hala OSiR otwarta - październik 2012

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Wydział Organizacyjny

 

Katarzyna Walczy - kierownik Wydziału

pokój nr 301
tel. 18 35 51 228

 

Maria Dobek

pokój nr 303

Joanna Ryczek

pokój nr 302

tel. 18 35 51 227

 

Dorota Oleksiewicz 

pokój nr 105

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 219

 

Bogdana Morajda

Piotr Rządca - kierowca

pokój nr 7, Biuro Podawcze

segment B, parter, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)  
tel. 18 35 51 222
 

Maria Kaszczak

pokój nr 202, Biuro Rady Miasta

Jolanta Klisiewicz

pokój nr 201,  Biuro Rady Miasta
tel. 18 35 51 224
 

Ewa Smołkowicz

I piętro, sekretariat Burmistrza

tel. 18 35 51 211

 

Łukasz Wójcikiewicz - archiwista

pokój nr 1

segment B, parter, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 281

 

Wiesław Grzesiak - elektromonter

pokój 1b, parter

tel. 18 35 51 221

 

Do zakresu działania Wydziału należą w szczególności:

1) w zakresie spraw administracyjnych:
- prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Burmistrza,
- opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,
- zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno-technicznej oraz funkcjonowania Urzędu,
- administrowanie i gospodarowanie lokalami biurowymi, w których funkcjonuje Urząd, zgodnie z obowiązującym prawem,
-  planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
- zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
- prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania zarządów osiedlowych,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i oraz koordynowanie ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Miasta,
- prowadzenie centralnego rejestru skarg kierowanych do Rady, Burmistrza i Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad przygotowaniem materiałów i wyjaśnień dla Rady i Burmistrza w sprawach będących przedmiotem skarg i wniosków; w tym rozpatrywanie skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem,
- zabezpieczenie organizacyjno - techniczne związane z prawidłowym przeprowadzeniem wyborów i referendów oraz przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych,
- zamieszczanie pism na tablicy ogłoszeń Urzędu,
- gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu,
- obsługa biurowa i sekretarska Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza,
- wykonywanie czynności związanych z reprezentacyjną funkcją Urzędu,
- prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu, dystrybucja korespondencji urzędowej,
- ewidencja środków trwałych,
- gospodarka środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi i drukami,
- prenumerata publikatorów aktów prawnych i czasopism dla Urzędu,

2) w zakresie spraw kadr i szkoleń:
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
- rozliczanie czasu pracy i kontrola dyscypliny pracy,
- prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników do urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
- analiza i realizacja polityki kadrowej w Urzędzie, analiza potrzeb szkoleniowych pod kątem realizowanej strategii kadrowej,
- prowadzenie rejestru umów zlecenia, umów o dzieło i zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- prowadzenie spraw dotyczących organizacji i nadzoru nad praktykami studentów i uczniów,
- prowadzenie spraw dotyczących organizacji i nadzoru nad stażami,
- przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestrów,
- obsługa systemu Płatnik w zakresie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników Urzędu i ich rodzin  w ZUS,
- planowanie wydatków osobowych i rzeczowych Urzędu w tym gospodarowanie funduszem płac,
- obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3) w zakresie Biura Rady:
- wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej i kancelaryjno - technicznej Rady i jej komisji oraz Przewodniczącego Rady a także udzielaniem pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu,
- wykonywanie poleceń Przewodniczącego Rady w zakresie przygotowania administracyjno -  organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji oraz  innych spotkań w ramach prac Rady,
- sporządzanie protokołów obrad rady, protokołów z posiedzeń  komisji,
- prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
- prowadzenie rejestru projektów uchwał kierowanych do Rady,
- prowadzenie rejestru uchwał Rady,
- prowadzenie rejestru interpelacji, wniosków oraz zapytań radnych kierowanych do Burmistrza,
- prowadzenie ewidencji wniosków i opinii wszystkich komisji Rady oraz przekazywanie ich do właściwych jednostek i czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
- przekazywanie uchwał Rady do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego, BIP-u Urzędu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- prowadzenie rejestru uchwał publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i przekazywanie informacji w sprawie publikacji do wszystkich Wydziałów Urzędu,
- przekazywanie uchwał Rady do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta i innych zainteresowanych podmiotów,
- sporządzanie list diet radnych,
- wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady oraz przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady.

4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:
- dozór, ochrona przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa obiektów - lokali biurowych Urzędu;
- nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
- nadzór nad utrzymywaniem ładu i porządku sanitarnego w obiektach Urzędu;
- wykonywanie czynności usługowych związanych z reprezentacyjną funkcją Urzędu (obsługa gospodarcza - narad, sesji, wizyt, spotkań);
- gospodarka samochodem służbowym Urzędu;
- obsługa centrali telefonicznej i telefaksu;
- organizowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą gońców;
- organizowanie i sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem telefonów służbowych pracowników i innego sprzętu powierzonego pracownikom Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków.
 
5) w zakresie spraw archiwum Urzędu:
- prowadzenie archiwum Urzędu i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
- nadzór i udostępnianie archiwalnej dokumentacji kadrowo-płacowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego które uległo likwidacji.

6) aktualizacja BIP - u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.