Galerie zdjęć:

Sylwester 2014/2015

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej

 

Janina Łopata - kierownik Wydziału

pokój nr 9

tel. 18 35 51 231

 

Katarzyna Madej - główny księgowy

Agnieszka Wal

pokój nr 11

tel. 18 35 51 240

 

Halina Iwańska

Wojciech Nowak

pokój nr 10

tel. 18 35 51 234


Jadwiga Przybycień

pokój nr 10

tel. 18 35 51 235

 

Ryszarda Przybycień

Krystyna Filus

pokój nr 7a

tel. 18 35 51 241     


Marta Tabaj

pokój nr 1 (kasa)

tel.  18 35 51 236      

 

Piotr Bedryło

pokój nr 1a

tel. 18 35 51 232

 

Wojciech Raczyński
pokój nr 311
tel. 18 35 51 262

 

Elżbieta Dyląg-Okrzos - zastępca kierownika

pokój nr 103

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 258

 

Anna Bilińska

Aneta Żelazko

pokój nr 102

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 255

 

Daniel Dąbrowski

Dorota Gubała

pokój nr 102

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 248

 

Bogdan Kozień

Mirosław Żelazko

pokój nr 101

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 254
 

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Finansowo - Budżetowej należy prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wykonywania budżetu Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dla jednostek budżetowych, prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej Urzędu, prowadzenie egzekucji należności cywilno – prawnych i publiczno – prawnych Miasta oraz ewidencji wartości majątku Miasta, prowadzenie rachunkowości finansowej i budżetowej Miasta. Do zakresu działania należą także sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych, objęte m.in. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) w tym sprawy poboru i ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych, orzecznictwa podatkowego, windykacji, kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania, wymiaru podatków i opłat lokalnych, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465), ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), udzielania pomocy w ramach przepisów dotyczących postępowania w sprawach pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404  późn. zm.)

I. Do zadań Wydziału z zakresu księgowości i rachunkowości w szczególności należy:
1) prowadzenie księgowości Urzędu zgodnie z planem kont i wymogami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
2) opracowywanie planu finansowego Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej Urzędu,
4) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych Miasta,
5) prowadzenie ewidencji księgowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów obrotowych,
6) przekazywanie dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, organizacji pozarządowych, jednostek kultury i innych podmiotów oraz prowadzenie ewidencji przekazanych dotacji z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne wg klasyfikacji budżetowej w zgodności z planem budżetu,
7) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej i dysponentów realizujących budżet oraz uzgadnianie danych z realizacją wydatków,
8) sporządzanie przelewów w bankowym systemie informatycznym,
9) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych Urzędu,
10) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych i zleconych na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie do dysponenta,
11) prowadzenie kont rozrachunkowych kontrahentów, uzgadnianie z kontrahentami sald na bieżąco oraz na koniec okresu sprawozdawczego,
12) uzgadnianie planu wydatków z Biurem Planowania i Realizacji Budżetu w terminach sprawozdawczych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych,
13) przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych kontrahentów, wysyłanie do nich potwierdzenia sald i monitowanie o zwrot potwierdzonego salda oraz wyjaśnienie i rozliczanie ewentualnych niezgodności przed sporządzeniem informacji do bilansu,
14) przeprowadzanie inwentaryzacji metoda weryfikacji i porównywania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami księgowymi sald kont księgowych i sporządzanie dokumentu weryfikacji salda,
15) sporządzanie informacji o realizacji budżetu dla wydziałów Urzędu w zakresie prowadzonej ewidencji w obowiązujących terminach wynikających ze sprawozdawczości budżetowej,
16) sporządzanie sprawozdań jednostkowych z zadań zleconych,
17) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu w obowiązujących terminach w zakresie prowadzonej ewidencji,
18) prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd,
19) bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami realizującymi zadania własne i zlecone Miastu,
20) sporządzanie i przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
21) obsługa finansowo – księgowa zadań finansowych z funduszy celowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
22) prowadzenie centralnego rejestru umów – ewidencja oraz weryfikacja umów i zleceń przygotowywanych do kontrasygnaty Skarbnika,
23) obsługa finansowo – księgowa dla jednostkowych projektów i programów realizowanych przez Miasto finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie   z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi, w tym w szczególności:
a) rejestracja i weryfikacja formalno – rachunkowa faktur pod względem prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania w zakresie zgodności z planem rzeczowo – finansowym projektu,
b) uruchamianie środków finansowych w celu dokonania płatności,
c) przygotowanie dokumentacji finansowo – księgowej do zatwierdzeń do wypłaty przez Skarbnika,
d) przygotowywanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu,
e) sporządzanie zestawień obrotów i sald, sprawozdań finansowych z realizacji projektów zgodnie z wymogami funduszy pomocowych,
24) ewidencjonowanie i rozliczanie otrzymanych środków pomocowych od dysponentów,
25) uzgadnianie danych z ewidencji księgowej z wydziałami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizacje projektów,
26) obsługa kasowa pracowników i klientów Urzędu – przyjmowanie wpłat gotówkowych na podstawie dowodów wpłat wystawionych na stanowiskach kasowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
27) bieżące inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki pozostającej w kasie zgodnie z procedurą dotyczącą przyjmowania i przechowywania gotówki,
28) naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz umów zleceń i umów o dzieło, naliczanie i rozliczanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wszelkiego rodzaju zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
29) naliczanie, rozliczanie i przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych, sporządzanie rozliczeń rocznych (PIT) z pracownikami i z właściwym Urzędem Skarbowym,
30) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie deklaracji podatkowej i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
31) obsługa finansowa kredytów i pożyczek,
32) prowadzenie windykacji należności Miasta.

II. Do zadań Wydziału w zakresie podatków i opłat lokalnych w szczególności należy:
1) gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
2) dostarczanie podatnikom druków deklaracji (informacji) dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz przyjmowanie druków deklaracji (informacji) i ich weryfikacja,
3) wydawanie decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz decyzji zmieniających wysokość ustalonego podatku,
4) kontrola dokumentów źródłowych stanowiących podstawę przypisu lub odpisu naliczonego podatku,
5) rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach podatków i opłat lokalnych,
6) prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydawanie decyzji w sprawach określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych dla osób prawnych,
7) prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów, ustalonych zobowiązań oraz bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów ze stanowiskiem księgowości podatkowej,
8) prowadzenie kontroli w terenie w zakresie powszechności opodatkowania oraz rzetelności składanych wykazów nieruchomości – bieżące sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych,
9) prowadzenie spraw z zakresu opłaty skarbowej – rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej i przekazywanie należnego im wynagrodzenia,
10) sporządzanie wniosków karno – skarbowych w wypadkach niezłożenia deklaracji (informacji) podatkowej oraz uporczywego niewpłacania podatku w terminie,
11) potwierdzanie określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej na żądanie osób fizycznych lub prawnych,
12) prowadzenie dokumentacji ulg ustawowych w podatku rolnym,
13) przyjmowanie i weryfikacja wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
14) wydawanie decyzji administracyjnych dla producentów rolnych określających wysokość limitu zwrotu podatku, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania,
15) sporządzanie i przekazywanie imiennych list producentów rolnych otrzymujących zwrot podatku akcyzowego w celu dokonania wypłaty,
16) wprowadzanie zmian stanu posiadania gruntów z uwzględnieniem rodzajów i klas użytków rolnych na podstawie zawiadomień otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
17) bieżąca współpraca z Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego,
18) tworzenie i prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym,
19) weryfikacja zasadności korzystania przez przedsiębiorców ze zwolnień ustawowych w podatkach  i zwolnień wynikających z uchwał Rady,
20) sporządzanie informacji i sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie,
21) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
22) bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat oraz uzgadnianie za każdy miesiąc:
a) wpłat i zwrotów zaewidencjonowanych na poszczególnych stanowiskach księgowych prowadzących kartoteki podatników z obrotami na rachunku bankowym,
b) ustalonych kwot zobowiązań podatkowych z poszczególnymi stanowiskami pracy ds. wymiaru podatku,
c) bieżącego wprowadzanie danych o udzielonej pomocy publicznej do systemu harmonogramowania, rejestracji i monitorowania pomocy publicznej,
23) ewidencja księgowa wpłat opłaty targowej,
24) przygotowywanie prognoz wpłat i wymiaru do budżetu Miasta,
25) prowadzenie spraw z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno – prawnych (analiza materiału dowodowego i wydawanie postanowień w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi,
26) prowadzenie spraw z zakresu opłaty od posiadania psów (księgowość, wymiar, egzekucja należności),
27) sporządzanie wniosków do sądów w sprawach:
a) nadania sądowych klauzul wykonalności tytułom wykonawczym,
b) ustanowienia hipoteki na nieruchomościach,
c) ustanowienia kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej,
28) windykacja należności Miasta oraz bieżąca współpraca z komornikami skarbowymi i sądowymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
29) likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników a w szczególności:
a) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
b) dokonywanie zarachowań kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrot,
30) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
31) prowadzenie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych ulg podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatników wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej w formie tych ulg,
32) sporządzanie bilansu obrotów i sald oraz sprawozdań z realizacji dochodów podatkowych (miesięcznych i rocznych),
33) prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami
34) archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych,
35) prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy i następców prawnych,
36) prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich,
37) prowadzenie postępowań podatkowych w przypadkach decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i zwróconych do ponownego rozpatrzenia,
38) przygotowywanie projektów pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,
39) prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie nakładania kar porządkowych,
40) prowadzenie spraw w ramach udzielania ulg podatkowych (umorzenia zaległości, odroczenia, rozkładania na raty) i wydawanie decyzji administracyjnych  tym zakresie.

III. aktualizacja BIP - u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Wydziału.

W ramach Wydziału Księgowości Finansowo-Budżetowej wyodrębnia się stanowisko Głównego Księgowego jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego.

Do zadań i obowiązków Głównego Księgowego należą w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości Urzędu,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, gospodarki kasowej, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
W szczególności Główny Księgowy Urzędu:
1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającą zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,
2) prowadzi gospodarkę finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającą zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
3) analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
4) dokonuje w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
c) następczej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
5) sporządzanie bieżących zmian planu finansowego Urzędu oraz przygotowywanie zarządzeń Burmistrza w tym zakresie,
6) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.