Galerie zdjęć:

Fontanny na gorlickim Rynku

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

Andrzej Fik - kierownik Wydziału

pokój nr 214

tel. 18 35 51 260

 

Andrzej Sikora

Helena Tokarz

Wioletta Kosińska-Klimczak

pokój nr 213

tel. 18 35 51 261

 

Anna Fudala

Dagmara Mierzwińska

pokój nr 212

tel. 18 35 51 259

 

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego należą sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami Miasta, regulacji stanów prawnych nieruchomości, komunalizacji mienia, nabywania do zasobu nieruchomości Miasta ruchomości  oraz nieruchomości  wskutek spadkobrania oraz innych tytułów prawnych, a także prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Wydział prowadzi także sprawy związane z realizacją roszczeń oraz odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

I. w zakresie spraw zagospodarowania przestrzennego do zadań Wydziału należą w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, z określeniem granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
3) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem przez Burmistrza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
4) wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nieobowiązujących,
6) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w związku ze zmianami zagospodarowania terenu dla terenów, gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego,
7) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach określonych ustawą,
8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości i przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
10) opiniowanie projektów prac geologicznych i hydrologicznych,
11) wydawanie zaświadczeń  o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części z planem zagospodarowania przestrzennego,
12) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat lub wypłatą odszkodowań w przypadku wzrostu, obniżenia wartości lub ograniczenia w dotychczasowym sposobie korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. w zakresie spraw gospodarki nieruchomościami do zadań Wydziału należą w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta, w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z miejskim zasobem nieruchomości, a m.in:
- prowadzenie spraw komunalizacji mienia, prowadzenie  i aktualizacja ewidencji mienia komunalnego,
- przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów i budynków,
- nabywanie na własność Miasta nieruchomości na cele rozwojowe Miasta, realizacji inwestycji i inne cele publiczne,
- zbywanie nieruchomości,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
- przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji, umów w zakresie zbywania, nabywania, użyczania, dzierżawy i najmu nieruchomości, oraz prowadzenie całości spraw z tego zakresu,
- prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,
b) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
c) prowadzenie spraw związanych z przetargami na zbycie nieruchomości, na oddanie w dzierżawę i najem,
d) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
e) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
f) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
g) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności nieruchomości,
h) aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
i) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,
j) wydawanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach komunalnych urządzeń technicznych.
2) prowadzenie całości spraw związanych ze zlecaniem wyceny i podziałów nieruchomości Miasta,
3) regulowanie stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu Miasta,
4) ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta odnośnie do gruntów zajętych pod drogi gminne, oraz wydzielanych przy podziale nieruchomości i ustalanie odszkodowań,
5) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem,
6) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - rokowania, sporządzanie wniosku o wywłaszczenie,
7) prowadzenie całości spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową budynków i nieruchomości,
8) fakturowanie należności z tytułu zawartych umów przygotowywanych przez Wydział w zakresie najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży mienia komunalnego.
9) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wykreślanie hipotek ustanowionych przez Miasto na lokalach,
10) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, w tym prowadzenie ewidencji sprzedaży,
11) przygotowywanie dokumentacji wymaganej w sprawie sprostowań udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej wraz ze sprostowaniem powierzchni użytkowej lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych,
12) prowadzenie spraw związanych z żądaniem zwrotu Miastu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,
13) prowadzenie spraw związanych z budynkami pozostającymi we władaniu Miasta, w zakresie zadań Wydziału,

III.  w zakresie spraw rolnictwa i leśnictwa do zadań Wydziału należą w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
2) współdziałanie z samorządami rolniczymi, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych,
3) współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
4) realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
5) prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem pracy w gospodarstwie rolnym,
6) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.),
7) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), w zakresie wydawania zezwoleń, prowadzenia rejestrów i kontroli upraw o których mowa w przedmiotowej Ustawie.

IV. aktualizacja BIP - u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.