Galerie zdjęć:

Bieg Dnia Olimpijskiego - czerwiec 2014

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

Aleksander Augustyn - kierownik Wydziału

pokój nr 107

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 265       

 

Jerzy Knot - zastępca kierownika Wydziału

Bożena Róż

pokój nr 106

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 266

 

Krystyna Jachyra-Szura

Danuta Pawłowska

pokój nr 108

segment B, I piętro, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 268

 

Łukasz Igielski

Piotr Gajda

pokój nr 7

tel. 18 35 51 233

 

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja polityki edukacyjnej Miasta, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego miejskie żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze edukacji w tym z Małopolskim Kuratorem Oświaty, kultury oraz sportu. Ponadto Wydział prowadzi zadania z zakresu spraw społecznych oraz miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Wydział sprawuje nadzór nad działalnością miejskich żłobków, przedszkoli i szkół.

I. Zadania Wydziału z zakresu oświaty obejmują w szczególności:
1. opracowywanie sieci publicznych żłobków, przedszkoli, szkół oraz określanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
2. podejmowanie kompleksowych działań w zakresie tworzenia, prowadzenia, likwidacji, przekształcania publicznych żłobków, przedszkoli i szkół,
3. sprawowanie nadzoru nad działalnością żłobków, przedszkoli i szkół w zakresie przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
4. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie funkcjonowania przedszkoli i szkół oraz realizacji polityki oświatowej na terenie Miasta,
5. wydawanie i cofanie zezwoleń na założenie szkoły i placówki publicznej, przez osobę prawną lub osobę fizyczną,
6. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
7. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich szkół, przedszkoli i żłobków,
8. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich szkół, przedszkoli i żłobków,
9. przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych,
10. dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty  oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
11. przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
12. nakładanie na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
13. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, do innej szkoły bez zgody nauczyciela,
14. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Gorlice oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
15. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat zamieszkałą na terenie miasta Gorlice oraz prowadzenie egzekucji w przypadku niespełniania tego obowiązku,
16. uzgadnianie zakresu, miejsca i czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania,
17. zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
18. prowadzenie elektronicznej bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych z jednostek oświatowych,
19. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników w oświacie w oparciu o dokumenty archiwalne,
20. analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i gimnazjów,
21. opracowywanie projektów uchwał regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz propozycji zmian w tym zakresie,
22. rozdział środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
23. organizowanie dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,
24. monitorowanie przebiegu rekrutacji do żłobków, przedszkoli i szkół,
25. sprawowanie nadzoru nad działalnością żłobków, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto w zakresie spraw finansowych , planowania i wykonania budżetu,
26. opracowywanie projektów budżetów szkół, przedszkoli i żłobków,
27. przyjmowanie i opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planach finansowych placówek oświatowych i żłobków,
28. opracowywanie analiz i sprawozdań z wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli,
29. sporządzanie informacji , sprawozdań  i analiz z wykonania budżetów przez placówki oświatowe  i żłobki,
30. ustalanie zasad udzielania i rozliczania dotacji żłobkom i przedszkolom niepublicznym oraz kontrola liczby uczniów na które przekazywana jest dotacja,
31. przygotowywanie wniosków o przekazywanie dotacji do żłobków i przedszkoli niepublicznych,
32. obciążanie gmin o zwrot środków finansowych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych , a nie będącymi mieszkańcami miasta,
33. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi  będącymi w dyspozycji Wydziału,
34. koordynowanie działań oraz rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań:
a) wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki,
b) realizację Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”,
c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego,
35. realizacja innych zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

II. Zadania Wydziału z zakresu turystyki, zdrowia, kultury i kultury fizycznej obejmują w szczególności:
1. przygotowanie, uchwalanie, realizacja i sprawozdawczość z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na terenie miasta Gorlice,
2. koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na terenie Miasta,
3. organizowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz uroczystości związanych z rocznicami i świętami miejskimi i państwowymi,
4. opracowanie jednolitego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
5. opracowanie programów zabezpieczenia sezonów turystycznych: letniego i zimowego.
6. współpraca z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie turystyki, oświaty, zdrowia, kultury i kultury fizycznej.
7. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury, kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza Miasta Gorlice w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz stypendiów sportowych,
9. promocja zdrowia, profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta,
10. współpraca z  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
11. realizacja sprawozdawczości z zakresu ochrony zdrowia.
12. prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Wydział:
a) sporządzenie rocznych planów finansowych z zakresu turystyki, oświaty, zdrowia, kultury i kultury fizycznej,
b) sporządzenie sprawozdania z realizacji rocznych i półrocznych planów finansowych z zakresu turystyki, oświaty, zdrowia, kultury i kultury fizycznej,
c) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych i kwartalna sprawozdawczość w tym zakresie,
d) opracowywanie wieloletnich planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji,
e) opracowywanie sprawozdań z mienia komunalnego i środków trwałych (GUS),
f) bieżąca realizacja dochodów i wydatków z zakresu turystyki, oświaty, zdrowia, kultury i kultury fizycznej,
g) opracowywanie i realizacja programów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie otrzymanych dotacji).
13. prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
14. realizacja zadań związanych z ochroną zabytków – opracowywanie czteroletnich planów ochrony zabytków i ich realizacja,
15. realizacja zadań związanych z utrzymaniem pomników i tablic pamiątkowych,
16. prowadzenie ewidencji bazy obiektów sportowych i urządzeń sportowych i sporządzanie sprawozdań (GUS , Urząd Marszałkowski),
17. ewidencja obiektów innych niż hotelarskie i sprawozdawczość w tym zakresie i sporządzanie sprawozdania do GUS.
18. powadzenie ewidencji instytucji kultury.

III. Zadania z zakresu spraw społecznych obejmują w szczególności:
1. kreowanie polityki społecznej, a w szczególności opracowywanie strategii i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach,
2. działanie na rzecz propagowania i wzmacniania lokalnej aktywności społecznej,
3. współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, działalności charytatywnej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, edukacji, wychowania, niepełnosprawności.
4. opracowywanie projektów programów przekazanych do realizacji samorządowi miejskiemu wynikających z ustaw regulujących zagadnienia społeczne, oraz sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi w ramach działalności pożytku publicznego,
5. prowadzenie spraw związanych z repatriacją,
6. prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych żłobków,
7. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Miasta,
8. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Miasta oraz współudział we wdrażaniu i realizacji rządowych programów zdrowotnych,
9. dokonywanie oceny i analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Miasta,
10.prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, rejestrem Gorlickiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
11. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia w realizacji zadań i inicjatyw w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwiązywania problemów społecznych,
12. koordynacja robót publicznych i prac społecznie użytecznych  na terenie miasta,
13. realizacja projektów przy udziale funduszy unijnych i krajowych we współpracy z Biurem Funduszy Zewnętrznych, wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Miasta,
14. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.):
a) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu preliminarza finansowego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z jego realizacji,
c) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) sporządzanie na podstawie ankiety opracowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdania z działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
e) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w posiedzeniach Komisji.
f) w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
g) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kontrola punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta,
h) naliczanie opłat z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
i) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w wersji papierowej i systemie informatycznym w zakresie wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych wydawania zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
14. w zakresie przeciwdziałania narkomanii  zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 124 z późn. zm.):
a) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z preliminarza finansowego na jego realizację,
b) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c) przygotowanie projektu raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w celu przedłożenia  Radzie,
d) sporządzenie na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdania z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
15. przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i narkomanii w Mieście, współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
16. wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
17. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
18. wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
19. ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
20.współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz innymi organami i instytucjami w celu uzyskania pomocy merytorycznej, materialnej na realizację gminnego programu, szkolenia, konsultacje, doradztwo, udostępnianie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, współpraca z pełnomocnikami i koordynatorami z zakresu profilaktyki w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
21. współpraca z pełnomocnikiem wojewody d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w celu uzyskania pomocy merytorycznej lub materialnej na realizację gminnego programu, szkolenia, konsultację, doradztwo, udostępnianie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
22. podpisywanie pod względem merytorycznym wypłat dokonywanych w ramach umów z podmiotami i osobami realizującymi zadania miejskiego programu,
23. podpisywanie, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, korespondencji związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych do organów władzy i administracji samorządowej, tj. sądów powszechnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, szpitala, ośrodka pomocy społecznej, komendanta policji oraz pełnomocnika wojewody d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), realizującym zadania z zakresu spraw społecznych, turystyki, oświaty, zdrowia, kultury i kultury fizycznej i innych zadań pozostających w zakresie działania Wydziału – a w szczególności ogłaszanie konkursów, ocena pod względem formalnym i merytorycznym ofert, sporządzanie umów, przekazywanie dotacji i ich rozliczanie,

V. aktualizacja BIP - u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań Wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.