Galerie zdjęć:

Bieg Sylwestrowy - grudzień 2012

zobacz wszystkie

Sprawdź w czym m.in. możemy pomóc:

Pn, 03 Października, 2011

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 

Teresa Wrona - kierownik Wydziału

pokój nr 3

segment B, parter, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)
tel. 18 35 51 244   
e-mail: twrona@um.gorlice.pl

 
Marcin Sepioł

pokój nr 6

segment B, parter, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 247

 

Paweł Górski

Kinga Knapik

pokój nr 5

segment B, parter, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 246

 

Renata Labut

Małgorzata Tenerowicz

pokój nr 4

segment B, parter, (budynek byłej szkoły nr 2, wejście od dziedzińca Urzędu)

tel. 18 35 51 245

 

e-mail Wydziału: gk@um.gorlice.pl

 

Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej, terenów zielonych, zachowania czystości, odśnieżania Miasta, utrzymania parków i placów - w tym placów zabaw, estetyzacji Miasta, cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, targowisk miejskich, edukacji obywatelskiej wynikającej z zakresu działań wydziału oraz energii odnawialnej. Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę miejskimi lokalami użytkowymi.
W związku z powierzonymi zadaniami Wydział zobowiązany jest do współpracy z Gorlickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

I. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obejmują w szczególności:
1. opracowywanie planów rzeczowo - finansowych realizacji zadań własnych Miasta we współpracy ze Skarbnikiem,
2. przygotowywanie dokumentacji do zlecania usług komunalnych,
3. koordynacja spraw bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej Miasta, stworzenie, prowadzenie i nadzór nad miejską infrastrukturą techniczną,
4. nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz.13 z późn. zm.),
5. realizacja zadań w zakresie wywozu odpadów komunalnych w zakresie określonym Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)
6. nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
7. nadzór nad utrzymaniem czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony przed zanieczyszczeniami, realizacja zadań w zakresie klęsk zgodnie z zarządzeniem burmistrza
8. wykonywanie zadań z zakresu prawa wodnego,
9. prowadzenie spraw w zakresie ochrony: środowiska, wód, przed hałasem, powietrza atmosferycznego, przyrody w tym utrzymanie i zakładanie terenów zieleni miejskiej, przed odpadami, w tym prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
10. prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych, wojennych i innych,
11. zapewnianie, zgodnie z „Regulaminem zamówień publicznych”, właściwego przygotowania i przeprowadzania przetargów na usługi komunalne (wybór wykonawcy i sporządzanie umów),
12. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów poza pasami drogowymi oraz naliczanie opłat z tego tytułu,
13. naliczanie kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
14. przygotowywanie i drukowanie faktur za śmieci,
15. organizacja spraw związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
16. sprawy edukacji ekologicznej i promowania działań proekologicznych,
17. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
18. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,
19. opracowywanie miejskich programów i planów z zakresu środowiska i nadzór nad ich realizacją,
20. przygotowywanie decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień oraz prowadzenie kontroli z w/w dziedzin w zakresie objętym właściwością Miasta,
21. prowadzenie spraw związanych z lokalnym transportem zbiorowym,
22. prowadzenie spraw związanych z energią odnawialną.

II. W zakresie spraw gospodarki lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz budynkami pozostającymi w zasobach komunalnych do zadań Wydziału należą w szczególności:
1) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta, w szczególności lokalami socjalnymi,
gospodarowanie lokalami użytkowymi,
2) prowadzenie listy oczekujących na mieszkania komunalne lub uprawnionych do lokalu socjalnego,
3) prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowywaniem lokali mieszkalnych na socjalne, wypłatą odszkodowań za nieudostępnienie lokali socjalnych, wynajmowaniem lokali z przeznaczeniem ich na podnajem jako lokali socjalnych oraz kontrola realizacji obowiązków właściciela bądź zarządcy w zakresie zawartych przez Miasto w tym trybie umów najmu,
4) wynajmowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem ich na podnajem jako lokali socjalnych i kontrola realizacji obowiązków właściciela oraz zarządcy w zakresie zawartych przez Miasto umów,
5) współpraca z GTBS Sp. z o.o. realizującym zadania z zakresu zarządzania budynkami,
6) regulowanie sytuacji w stosunku do osób zajmujących bezumownie lokale,
7) prowadzenie banku zamiany mieszkań,
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały,
9) przyznawanie lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych i innych nie prowadzących działalności gospodarczej,
10) prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty oraz umarzaniem zaległości z tytułu czynszu i opłat za media,
11) prowadzenie spraw związanych z budynkami pozostającymi we władaniu Miasta, w zakresie zadań Wydziału,
12) podejmowanie działań w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, w tym zawieranie umów o współpracy oraz wnoszenie wkładów do podmiotów realizujących ten cel,
13) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem kaucji zabezpieczających na lokalach,
14) opracowywanie analiz w celu ustalenia stawek czynszu za lokale,
15) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wniesionych kaucji zabezpieczających,
16) przygotowywanie wieloletnich planów gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta.

III. aktualizacja BIP – u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.