Galerie zdjęć:

Piknik charytatywny dla Oskara - czerwiec 2012

zobacz wszystkie

Pn, 03 Października, 2011

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 

Danuta Zakrzewska - kierownik Wydziału

pokój nr 108

tel. 18 35 51 256

 

Mieczysław Bomba - zastępca kierownika Wydziału

pokój nr 305, III piętro (sprawy wojskowe)

tel. 18 35 51 276 

 

Jan Kaszczak

pokój nr 304, III piętro (obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe)

tel. 18 35 51 277

 

Genowefa Kiełtyka

Ewa Znamirowska

Leokadia Pawłowska

pokój nr 207, II piętro (dowody osobiste, ewidencja ludności)

tel. 18 35 51 278, 18 35 51 279

 

Maria Kuźniarska-Pęczek - zastępca kierownika Wydziału

Anna Musiał

Beata Załęska

pokój nr 107, I piętro (Urząd Stanu Cywilnego)

tel. 18 35 51 257
 

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy  prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy  o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r.  Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.), Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.), Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 388) w tym prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498), Ustawy o zgromadzeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 397 z późn. zm.), Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), Ustawy o ochronie  informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ponadto zajmuje się organizacją i prowadzeniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

I. Do zadań Wydziału w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:
1) rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
2) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
3) przyjmowanie oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) organizacja uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
5) wydawanie decyzji wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
6) wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
7) organizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
8) wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego oraz przypisków i zawiadamianie o tym innych Urzędów Stanu Cywilnego,
9) zawiadamianie innych Urzędów Stanu Cywilnego i Wydziałów Ewidencji Ludności o dokonanych zmianach w aktach stanu cywilnego dotyczących małżeństw, urodzeń, zgonów,
10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem informacji statystycznej do GUS na temat zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów,
11) prowadzenie archiwum i bieżącej opieki nad księgami stanu cywilnego.
 
II. Do zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należą w szczególności:
1) sprawy z zakresu ewidencji ludności
– zameldowania,
- wymeldowania,
- wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
2) sprawy z zakresu dowodów osobistych
– wydawanie dowodów osobistych,
- wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego,
- udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- prowadzenie spraw związanych z nadaniem nr PESEL,
- wydawanie decyzji administracyjnych na wniosek lub z urzędu w sprawach meldunkowych,
- wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób, które stale zamieszkują na terenie miasta bez zameldowania.
3) sprawy z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych
- przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń dla podejmowania czynności przewidzianych prawem w tym zakresie,
- wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Miasta,
4) sprawy z zakresu spraw wojskowych
- prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji osób – mężczyzn i kobiet urodzonych w danym roku kalendarzowym,
5) sprawy z zakresu informacji niejawnych:
- prowadzenie postępowań i zapewnienie ochrony informacji niejawnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.),
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie,
 
III. Do zadań Wydziału w zakresie działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należą sprawy związane z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji Szefa Obrony Cywilnej, a także dotyczące ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, w szczególności:
1) pełnienie w razie koniczności całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego,
2) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniach na terenie Miasta, dokonywanie analizy zagrożeń i podejmowanie działań zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i procedurami w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń,
3) wysyłanie (do służb, inspekcji, straży oraz środków masowego przekazu) komunikatów, ostrzeżeń  o możliwości wystąpienia różnych zagrożeń,
4) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zapobiegania zagrożeniom,
5) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia, a także organizowania akcji ratowniczych i działań zapobiegawczych oraz koordynacja tych zadań i przedsięwzięć,
6) utrzymywanie ciągłej łączności oraz współpracy i współdziałania z powiatowymi i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego oraz innymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji o występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zaistniałych sytuacjach i zdarzeniach kryzysowych,
7) gromadzenie i aktualizowanie baz danych zawierających informacje o istotnych zagrożeniach oraz o środkach i siłach przeznaczonych do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
8) współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowywanie stosownych dokumentów w tym zakresie (zarządzenia, decyzje  i inne).

IV. Prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym:
- potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek o wpis do CEIDG,
- przekształcenie wniosku w formę dokumentu elektronicznego,
- wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku,
- potwierdzenie wnioskodawcy przyjęcia wniosku,
- udzielanie ustnej i pisemnej informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w archiwalnych dokumentach ewidencji działalności gospodarczej.

V. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego  taksówkami osobowymi.

VI. Do zadań Wydziału należy również  aktualizacja BIP - u Urzędu oraz strony internetowej Urzędu w zakresie zadań wydziału.

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
 
Miasto Turystyka Przedsiębiorczość Dla mieszkańca
Urząd Miejski Urząd Miejski
w Gorlicach

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Mapa serwisu
Lokalizacja Co warto zobaczyć? Zamówienia publiczne Moje miasto Władze miasta
Historia Gdzie przenocować? Informacje, statystyka Telefony w UM Rada miasta
Mapa miasta Jak dojechać? Nieruchomości Inwestycje Wydziały UM

 

X

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

*Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.