Warto zobaczyć:

Apel do mieszkańców Gorlic w związku z inwentaryzacją wyrobów azbestowych

W związku z zakończeniem prac w terenie przez ankieterów (pracowników firmy Eko-Team Konsulting z Bielska Białej) spisujących wyroby zawierające azbest ustalono, że do dnia 31 lipca 2014 r. zakończy się inwentaryzacja tych wyrobów występujących na terenie miasta.
Przeprowadzenie inwentaryzacji jest  niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Gorlice”.
W związku z tym zwracamy się do wszystkich mieszkańców  z  uprzejmą prośbą o zgłaszanie się w celu ewentualnego uzupełnienia spisu  nieruchomości na której wykorzystywany jest azbest, a nie został zewidencjonowany podczas ankietyzacji w terenie.
Zgłoszeń można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pokój nr 5), tel. 18 – 35 51 246 w godzinach pracy Urzędu lub poprzez kontakt z ankieterem Panem Sebastianem Kulikowskim pod nr tel. 691 015 026.  
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie  z §10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr. 8, poz. 31) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Uprzejmie prosimy mieszkanców miasta o współpracę w przedmiotowej sprawie.
 

Rozpoczyna się inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Gorlice

Dnia 9 czerwca 2014 roku na terenie miasta rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzana przez firmę Eko – Team Konsulting z Bielska Białej.
W związku z tym Burmistrz Miasta Gorlice zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Gorlice o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.
Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzacje będą mieć ze sobą imienne upoważnienie wystawione przez Burmistrza Miasta Gorlice. 
Ankieterzy będą pracować w godzinach 10.00 – 18.00.
Przewidywany termin zakończenia inwentaryzacji określono na 30 września 2014 roku.
W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach tel. 18 – 35 51 246 lub z przedstawicielem firmy wykonującej inwentaryzację (Panią Agnieszką Chylak tel. 513 100 869), który wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z inwentaryzacją oraz kwestiami związanymi z wyrobami zawierającymi azbest.

Okres grzewczy - UWAGA NA CZAD!

W okresie grzewczym zdarzają się  przypadki zaczadzeń w budynkach mieszkalnych. Straż Pożarna apeluje o czujność w tej kwestii i podejmuje działania mające na celu propagowanie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych. Wspierając tę kampanię, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla, dostępnymi na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Dnia 19 września 2012 r. na terenie miasta Gorlice zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Odpady należy dostarczyć w wyznaczone miejsca dzień przed zbiórką lub w godzinach rannych w dniu zbiórki.

Czytaj więcej...

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 1 stycznia 2013 r. na terenie miasta Gorlice będą obowiązywać dwie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niższa - stosowana w przypadku zbierania wytwarzanych odpadów w sposób selektywny oraz wyższa, będąca podstawą ustalenia należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku segregacji. Wybrana metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat zostały określone w poniższej uchwale Rady Miasta Gorlice.
uchwała

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px