Warto zobaczyć:

Efekt gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 r. poz. 645) gminy są zobligowane do osiągnięcia w 2013 r. 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów w postaci papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Miasto Gorlice osiagnęło w tym zakresie 48% poziom. W wyniku bezpośredniej selektywnej zbiórki zebraliśmy w 2013 r. 710,62  Mg papieru, 202,81 Mg tworzyw sztucznych, 307,05 Mg szkła.
Kolejnym obowiązkiem gminy jest ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania a wymagane poziomy w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r. poz. 676). W myśl tego rozporządzenia poziom ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest ustalany w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Z odpadów komunalnych zebranych z terenu naszego miasta na składowisko trafiła niewielka ilość odpadów ulegających biodegradacji bo tylko 1% z ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku bazowym to jest w 1995. Tym samym Miasto Gorlice osiągnęło wymagany poziom ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Firmy odbierające odpady komunalne w 2013 r.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Gorlice w roku 2013 wykonawcami usług w tym zakresie zostały firmy wymienione poniżej.

Czytaj więcej...

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - przepisy prawne.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495 ze zm.) zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami a użytkownik tego rodzaju sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
W świetle powyższej ustawy przez zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się:
a)   prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
b)  gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c)    prowadzącego punkt serwisowy,
d)   sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Czytaj więcej...

Przeterminowane leki

Odpady tego rodzaju mieszkańcy Gorlic mogą przekazywać uprawionemu odbiorcy podczas okresowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Natomiast w ciągu całego roku przeterminowane leki są zbierane w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, ustawionych w wymienionych poniżej aptekach na terenie miasta:
– Apteka ALBA   Rynek 19
– Apteka przy ul. Kościuszki 24
– Apteka przy ul. Słonecznej 2
– Apteka przy ul. Jagiełły 8
– Apteka przy ul. Kościuszki 3
oraz w oznakowanym pojemniku znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2 (parter).

Jak zbieramy surowce wtórne na terenie Gorlic?

Na terenie miasta w sposób selektywny zbieramy następujące rodzaje surowców wtórnych: szkło, tworzywa sztuczne (które są zbierane wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi) oraz papier i tekturę. Surowce zbieramy w kolorowych pojemnikach i workach.
Poniżej znajduje się informacja co winno znaleźć się w pojemnikach i workach o danym kolorze.

Czytaj więcej...

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px