Warto zobaczyć:

Sposób postępowania z odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych na terenach z zabudową wielorodzinną w 2013 roku.

Podstawową zasadą dotyczącą postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi jest ich selektywna zbiórka w miejscu powstawania. Jest to bardzo istotne ponieważ sposób odbioru poszczególnych rodzajów  odpadów jest różny.

Czytaj więcej...

OD 2013 ROKU OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z OPŁATĄ ZA MIESZKANIE

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w dotychczasowym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi. Powoduje to również konieczność dostosowania naszego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi. Niezbędne zmiany wejdą w życie na terenie miasta Gorlice od 1 stycznia 2013 r. i dotyczyć będą głównie kwestii uiszczania należności za odbiór odpadów komunalnych oraz konsekwencji wynikających z braku selektywnego zbierania odpadów.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z budynków wielorodzinnych w 2012 r. odbywa się w następujący sposób:
Niesegregowane odpady komunalne, zbierane są w kontenerach i pojemnikach, które ma obowiązek zapewnić właściciel/zarządca  nieruchomości.

Czytaj więcej...

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px