Warto zobaczyć:

Jak postępować z odpadami komunalnymi w 2013 roku?

Odpady komunalne wytwarzane przez podmioty gospodarcze odbierane są przez dwie firmy wyłonione przez Miasto Gorlice w drodze przetargu.

Czytaj więcej...

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona zmiany w dotychczasowym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi co wiąże się z koniecznością dostosowania także naszego sposobu postępowania z  odpadami.
Nowy system zacznie obowiązywać na terenie miasta Gorlice od 1 stycznia 2013 r. a wprowadzone przez niego zmiany będą dotyczyć głównie kwestii uiszczania należności za odbiór odpadów komunalnych oraz konsekwencji wynikających z braku selektywnego zbierania odpadów.

Czytaj więcej...

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px