Warto zobaczyć:

Sposób postępowania z odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenach z zabudową wielorodzinną w 2013 roku?

Podstawową zasadą dotyczącą postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi jest ich selektywna zbiórka w miejscu powstawania. Jest to bardzo istotne ponieważ sposób odbioru poszczególnych rodzajów  odpadów jest różny.

Czytaj więcej...

Informacja dla właścicieli nieruchomości z zabudową wielolokalową

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. ze zm.) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Czytaj więcej...

© 2012 EkoGorlice. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Zalecana przegl±darka: Firefox 4.x, IE 8.x, 1280x768px